نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

تولید کالای ملی و تامین نیازهای اساسی در مرزهای ملی یکی از اموری است که در اقتصاد اسلامی مورد تاکید واقع شده است و خیلی از متفکران و اندیشمندان در خصوص لزوم آن سخن به میان آورده اند. در این میان، آیت‌الله محمدعلی شاه-آبادی یکی از اشخاصی است که بر وجوب تولید امتعه در ممالک اسلامی تاکید زیادی داشته است و در کتاب شذرات المعارف به ابعاد مختلف تولید کالای ملی اشاراتی داشته اند. به همین منظور، مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه ایی به این سوال پاسخ دهد که؛ تهدیدات تولید کالای ملی از منظر اندیشه اقتصادی آیت الله شاه آبادی(ره) شامل چه مواردی می باشد؟ برخی از یافته های مقاله نشان می دهند تولید کالای ملی ارتباط مستقیمی با اقتدار سیاسی و عزت ملی دارد و بی توجهی به تامین نیازهای اقتصادی در ناحیه مقدسه اسلام، زمینه های وابستگی اقتصادی و ضعف پایه های حکومت اسلامی را به وجود خواهد آورد. برخی از تهدیدات تولید ملی در نظام اقتصادی اسلام از منظر آیت الله شاه آبادی عبارت از؛ راحت طلبی و آسایش پرستی، نفاق در فعالیت های اقتصادی، سوء مدیریت در بیت المال، رفاه زدگی شهروندان، وابستگی اقتصاد ملی به کالاها و صنایع خارجی، قرض تنزیلی و ربا، خام فروشی سرمایه های طبیعی کفران نعمت، حبس پول (انباشت سرمایه) و رفع ید از تولید سازنده، جنگ تجارت خانه ها در عرصه بین المللی (نزاع اقتصادی) و... می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Threats of national production in the political system of Islam from the point of view of Ayatollah Mohammad Ali Shah Abadi

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad javad ghorbi 1
  • gholamreza jamshidiha 2

1 resercher

2 Tehran university

چکیده [English]

The production of national goods and the provision of basic necessities across national borders is one of the issues emphasized in the Islamic economy, and many thinkers and scholars have spoken about its necessity. Ayatollah Mohammad Ali ShahAbadi, meanwhile, is one of the people who has emphasized the necessity of producing alms in Islamic countries and has referred to various aspects of national commodity production in the Encyclopedia. To this end, the present article attempts to answer the question by using analytical-descriptive method and library studies: What are the threats to the production of national commodity from the perspective of Ayatollah ShahAbadi's economic thought? Some of the findings of the paper suggest that national commodity production has a direct relationship with political authority and national dignity, and neglecting to meet the economic needs in the holy area of ​​Islam will create areas of economic dependence and weaknesses in Islamic rule. Some of the threats to national production in the Islamic economic system from the perspective of Ayatollah ShahAbadi include: greed and comfort, hypocrisy, economic mismanagement, mismanagement of citizens, the prosperity of citizens, the dependence of the national economy on foreign goods and industries, borrowing. Decentralization and usury are the raw materials of natural capital, the imprisonment of money, the imprisonment of money (the accumulation of capital) and the elimination of iodine from productive production, the war of trade of houses in the international arena (economic disputes), and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Mohammad AliShahabadi . Economic Threats
  • Domestic Product Production
  • encyclopedia
  • Loan Issue
  • economic dependency