تولید ملی، رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی
1. تولید ملی، رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 139-178

چکیده
  اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است، تکامل مورد نظراسلام در زمینۀ سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادی است، که انسان و جامعۀ سالم در مسیر آن قرار دارند،که با تولید تحقق می یابد. در این ...  بیشتر
تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 79-104

چکیده
  تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت ...  بیشتر