تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1. تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حسن عزیزی؛ اسماعیل شفیعی؛ علیرضا گلشنی

دوره 6، شماره 11 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 157-183

چکیده
  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از کلیّت نظام جمهوری اسلامی ایران و با توانایی درک و تحلیل واقعیت‌های جامعه و شناخت ارزش‌های ملی و بومی، درصدد پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این ...  بیشتر
مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مجید مختاریان پور

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 9-30

چکیده
  بررسی آثار و پیامدهای 57 سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما نشان می‌دهد توسعه به سبک غربی (و تنها با جرح و تعدیل‌های اسلامی) از یک سو نتوانسته به مانند کشورهای غربی باعث توسعه کشور شود و از سوی دیگر نیز باعث ...  بیشتر
تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
3. تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 79-104

چکیده
  تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت ...  بیشتر