شاخص‌های اقتصادی نیروهای مؤمن و انقلابی از دیدگاه قرآن کریم
1. شاخص‌های اقتصادی نیروهای مؤمن و انقلابی از دیدگاه قرآن کریم

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 279-311

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.10.8

چکیده
  پیروان انبیاء علیهم‌السلام با تأسی به آموزه‌های توحیدی در مسائل گوناگون مورد احتیاج جوامع بشری، نگرش و رفتاری داشتند که مورد تأیید آیات وحیانی قرآن قرار گرفته و از آنها به نیکی یاد شده است، بخشی از ...  بیشتر
نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم
2. نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم

شهاب جنابی؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی

دوره 6، شماره 11 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 73-103

چکیده
  یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که در فرایند دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید دنبال شود، طراحی الگوی رهبری تحول است. ضرورت‌ها و ویژگی‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایجاب می‌کند ابتدا نظریه مبنای ...  بیشتر