طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسلامی ایرانی
1. طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسلامی ایرانی

محمد مجتبی زاده

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 159-194

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.6.4

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسلامی-ایرانی انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی– مدل توسعه‌ی ابزار استفاده ...  بیشتر