حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
1. حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

مجاهد امیری؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند ...  بیشتر