عوامل شکل‌دهنده مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی- ایرانی در بخش دولتی ایران
1. عوامل شکل‌دهنده مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی- ایرانی در بخش دولتی ایران

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 150-188

چکیده
  تحقق آرمان متعالی انقلاب اسلامی ایران که همانا تحقق امت اسلامی در گذار از سیر تکاملی (انقلاب اسلامی؛ نظام اسلامی؛ دولت اسلامی؛ جامعه/ کشور اسلامی و در نهایت امت اسلامی) آن است تنها در گرو محور قرار دادن ...  بیشتر
سنجش تطبیقی الگوی توسعه روستایی کشور با توجه به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت
2. سنجش تطبیقی الگوی توسعه روستایی کشور با توجه به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مرتضی توکلی؛ سعید بادی وند

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 81-98

چکیده
  در دوران حاکمیت دانش توسعه، الگوهای گوناگونی از توسعه معرفی شده که در زمانه خود در همه سطوح و اجزای ناظر بر مدیریت توسعه رسوخ یافته و پیامدهای خاص مکانی- فضایی در عرصه جهانی، منطقه‌ای، ملی و سرزمینی نیز ...  بیشتر