شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران
شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران

اسماعیل عبدی؛ علی محقر؛ محمدسعید تسیلمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 268-298

چکیده
  مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از استراتژی‌های نسبتا موفق توسعه فناوری و رشد فعالیت‌های نوآورانه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سرزمین اصلی در بسیاری از کشورهای دنیا بوده است. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد ...  بیشتر