نویسنده = نساء زاهدی
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-131

نساء زاهدی؛ سید ابراهیم سرپرست سادات