نویسنده = شهاب جنابی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-103

شهاب جنابی؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی