نویسنده = علیرضا گلشنی
تعداد مقالات: 1
1. تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 157-183

حسن عزیزی؛ اسماعیل شفیعی؛ علیرضا گلشنی